ALGEMENE VOORWAARDEN

toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij onze webshop aboutSTEK.nl en bepalen de verantwoordelijkheden van koper en STEK. Wij verzoeken de koper vriendelijk deze voorwaarden door te nemen alvorens tot aankoop over te gaan. Door te betalen geeft de koper te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaardenen de verzendkosten.Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden toe. Voor mogelijke gevolgen van eventuele tekstfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig, waarna zij vervallen.

producten

Alle producten van STEK zijn vervaardigd van FSC berken multiplex en behandeld met waterbeits en matte, kindveilige vernis. Wij tonen foto’s van de producten op onze website. Wij doen ons best de producten zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Het hout is een natuurproduct, het beitsen is handwerk. Kleur en tekening van het hout kunnen daardoor afwijken van de getoonde producten. Wij behouden ons het recht voor kleine details van de meubels te wijzigen om de kwaliteit te verhogen, zonder dat dit op de website zichtbaar is gemaakt.

prijzen

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten voor verzending binnen Nederland. Voor internationale bestellingen buiten de EU wordt 21% BTW afgetrokken. Verzending naar het buitenland wordt apart in rekening gebracht, tenzij anders vermeld. De koper is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van eventuele andere belastingen en invoerrechten in het land van bestemming. De prijzen op de website kunnen variëren, bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen. STEK doet haar best de correcte prijzen weer te geven, maar kan dit niet garanderen. In het geval van een verkeerde prijsweergave geeft STEK de koper de mogelijkheid het producten voor het juiste bedrag aan te kopen of af te zien van de aankoop. 

bestellingen

Na ontvangst van de bestelling ontvangt de koper direct (of uiterlijk binnen twee werkdagen) per e-mail een bevestiging van het bestelde, inclusief de verzendkosten. De bestelling is alleen bindend voor STEK als het gehele bestel- en betaalproces correct is doorlopen. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de koper de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail te sturen naar STEK. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging accepteert. Indien de bevestiging per e-mail van STEK de koper niet bereikt (bijvoorbeeld door een onjuist ingevuld e-mailadres) beschouwt STEK de koop als ontbonden. Voor specials wordt de koper verzocht voorafgaand aan de bestelling contact met ons op te nemen.

betaling

Betaling van het op de orderbevestiging vermelde bedrag (o.v.v. het bestelnummer en het gekochte artikel) kan alleen plaatsvindendoor de in de webshop aangeboden betaalwijzen. De betaling dient binnen 10 dagen na orderdatum op rekening van STEK binnen te zijn. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden.

Koper wordt eigenaar van geleverde producten, als alle aan STEK verschuldigde betalingen door STEK zijn ontvangen.

levertijd

De levertijd vangt aan op het moment dat STEK het volledige factuurbedrag heeft ontvangen. Meubels worden regelmatig op bestelling geproduceerd; in dat geval wordt de koper via een e-mail op de hoogte gesteld van de te verwachten levertijd. STEK streeft ernaar binnen de op de website aangegeven tijd te leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

verzending en bezorging

Bij binnenlandse bestellingen zijn de verzendkosten inbegrepen. De artikelen worden per reguliere post verzonden. De goederen worden verstuurd op risico van STEK. De koper heeft zich middels de koopovereenkomst verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van bezorging, dan wel op het moment waarop de zaken volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van de afgenomen zaken of onvolledige informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Het risico ter zake van de bestelde producten gaat op het moment van de aflevering over op de koper. Indien noodzakelijk kan STEK bestellingen in gedeelten leveren. STEK brengt de koper zo snel mogelijk op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering. STEK brengt verzendkosten en eventuele kosten voor import voor bestellingen in het buitenland apart in rekening.

beschadiging tijdens verzending

Ondanks onze zorgvuldige verpakking kan het zijn dat tijdens het transport schade wordt veroorzaakt. In het geval dat het product beschadigd bij de koper aankomt verzoeken wij de koper ons binnen 24 uur een mail te sturen met foto’s van: 

  • de ongeopende verpakking waarop het verzendlabel leesbaar is; 
  • de geopende verpakking waarop zowel de verpakking als de inhoud zichtbaar is; 
  • het hele product; 
  • de beschadiging van het product.

retourneren

De koopovereenkomst met STEK kan door koper binnen 30 dagen na levering van de bestelling ontbonden worden. Koper dient STEK hiervan schriftelijk (via e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan STEK, ongebruikt, onbeschadigd en compleet te retourneren. Het totaalbedrag van de bestelling wordt door STEK binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten (inclusief retourkosten) zijn voor rekening van de koper, net als het risico van de retourzending, tenzij in geval van aangetoonde defecten. STEK behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de koper beschadigd.

garantie

Wij besteden veel aandacht aan onze productie. Alle producten worden zorgvuldig geïnspecteerd voordat ze zorgvuldig verpakt en verzonden worden. Desondanks kan het voorkomen dat iets aan onze aandacht ontsnapt. Bij levering dient de koper zichtbare tekorten of beschadigingen aan de verpakking direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur. Eventuele andere bezwaren omtrent het afgeleverde dient de koper, indien van toepassing, binnen 14 dagen nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan STEK kenbaar te maken. STEK zal dan zorgen voor reparatie, vervangende onderdelen of een vervangend product. Op al onze producten geldt een gratis garantie van 2 jaar.Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, oneigenlijk gebruik, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan STEK zonder toestemming van STEK herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring door STEK waarbij STEK het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. Klachten kunnen gericht worden aan STEK, Koornmarkt 73 B, 2611 EC, Delft. Tel (00)31 15 21 34 069, e-mail: info@aboutSTEK.nl.

aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van STEK tegenover de koper kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde en is te allen tijde beperkt tot € 500,00 per voorval. STEK is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, transport- of opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed, behalve tijdens regulier transport van de bestelling naar de koper. STEK is niet aansprakelijk voor eventuele bedrijfsschade en gevolgschade van de koper. De producten van STEK zijn meubels en moeten als zodanig gebruikt worden. STEK is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit (oneigenlijk) gebruik.

overmacht

STEK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij STEK en transportstagnatie. In ieder geval van overmacht is STEK nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

intellectueel eigendom

STEK heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten en de website. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van STEK gebruik te maken van deze rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties. In geval van gebruik van materiaal dat beschikbaar is in de persmap, moeten zowel de naam van STEK als de naam van de fotograaf van het betreffende beeld vermeld worden.

privacy

STEK respecteert de privacy van alle kopers en andere gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. STEK gebruikt klantgegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de koper. STEK verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren (verpakken, bezorgen) van bestellingen. STEK gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: wij hebben naam, e-mailadres en afleveradres van de koper nodig om de bestelling uit te voeren en van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Betalingen lopen via de veilige omgeving die via het webshop platform wordt aangeboden. Ook kan de klant ervoor kiezen op de hoogte gehouden te worden van nieuws of aanbiedingen van STEK in de vorm van een nieuwsbrief en dergelijke.

mei 2024

STEK Koornmarkt 73 B
2611 EC Delft
The Netherlands

info@aboutSTEK.nl

www.aboutstek.nl

Bank: ING, IBAN NL47 INGB 0004 5501 23

BIC/SWIFT INGBNL2A
KvK, CoC: 27340874

BTW, VAT: NL820616370B01